EGE ÜNİVERSİTESİ

EGEHAYMER - Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Araştırma Projeleri

Merkez No Araştırma ismi Etik No Yürütücü Adet ve cinsiyet Tür ve Irk
LH19001 SIÇAN NÖROPATİK AĞRI MODELİNDE SİYANOKOBALAMİN VE SİYANOKOBALAMİN + MORFİN ETKİLERİNİN TROMBOSPONDİN 4(TSP4) DOKU DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ 2017-092 Prof. Dr. Aytül ÖNAL, E.Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmkoloji ABD. 132 WA
LH19002 ARAGOZ JEL ENJEKSİYONUYLA OLUŞAN ARTERİYEL OKLÜZYONUN VİTAMİN C İLE TEDAVİSİ 2018-104 Prof.Dr. Ufuk BİLKAY 36 WA
LH19003 BİYOREAKTÖRDE ELDE EDİLMİŞ VE OMENTUM İMPLANTASYONU İLE DAMARLANDIRILMIŞ HİBRİT DOKU MÜHENDİSLİĞİ ÜRÜNLERİNDE KORDON KANI KÖKENLİ MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN UZUN BOŞLUKLU ÖZEFAGEAL DEFEKTLERİN REJENERASYONUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 2018-039 Uzm.Dr. Emre Divarcı 64 YZ
LH19004 DOKSORUBİN İLE İNDÜKLENEN SIÇAN NEFROTOKSİSİTE VE KARDİYOTOKSİSİTE MODELİNDE FLUVASTATİNİN OLASI KORUYUCU VE TEDAVİ EDİCİ ETKİLERİNİN HİSTOKİMYASAL VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 2017-086 Uzm. Dr. Fatih OLTULU 50 SD
LH19005 KAİNİK ASİT İLE OLUŞTURULMUŞ EPİLEPSİ MODELİNDE SİNAPTİK VEZİKÜKL 2 GLİKOPROTEİN AİLESİ İZOFORMLARININ BİYOBELİRTEÇ OLMA POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ 2019-003 Prof. Dr. Eser ÖZ OYAR, İKÇÜ TF,Fizyoloji AD 96 WA
LH19006 STREPTOZOTOSİ (STZ) İLE DİYABET OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA METMORFİNİN VASKÜLER REAKTİVİTE VE OKSİDATİF DNA HASARI ÜZERİNE ETKİLERİ 2019-008 Prof.Dr.Zeliha KERRY, EÜ Eczacılık Fak. Farmakoloji AD. 40 WA
LH19007 HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN DEĞİŞEN BOYUTLARDAKİ KEMİK GREFTİ VİABİLİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ 2018-119 Prof. Dr. Erhan SÖNMEZ, İKÇÜ Plastik, Rekonstriktif ve Estetik Cerrahi Kliniği AD. 28 YZ
LH19008 DENEYSEL SEPSİS MODELLERİNDE MORUS NİGRA'NIN SEPSİS TEDAVİSİNDE VE MORTALİTESİNDE ETKİSİ 2018-065 Prof:Dr. Murat ERSEL, EÜTF ACİL TIP AD. 32 WA
LH19009 MEME KANSERİNE KARŞI ANTİ-APOPTOTİK DNA AŞISI TABANLI İMMUNTERAPİ MODELİ GELİŞTİRİLMESİ 2015-022 Prof. Dr. Levent YENİAY, EÜTF, Genel Cerrahi AD 50 BC
LH19010 YENİ SENTEZLENEN BİR ASETİLKOLİN ESTERAZ İNHİBİTÖRÜNÜN VASKÜLER VE ANTİOKSİDAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 2018-078 Doç.Dr. Gülnur SEVİN, EÜEF, Farmakoloji AD. 60 SA
LH19011 OVER HİPERSTİMÜLASYONU SENDROMLU SIÇANLARDA KİSSPEPTİN-54 VE GNRH AGONİSTİNİN OVERLERDEKİ İNFLAMASYON YANITLARINA ETKİSİ 2017-112 Prof.Dr. Ahmet KOYU, İKÇÜ TF Fizyoloji AD. 36 WA
LH19012 FARE AORTASINDA KARBON MONOKSİT ARACILI VASKÜLER YANITLAR VE DİĞER GAZOTRANSMİTTERLER İLE İLİŞKİSİ 2019-007 Doç. Dr. Gönen ÖZŞARLAK SÖZER, E.Ü. Eczacılık Fak. Farmakoloji A.B.D. 40 SA
LH19013 PULMONER ARTER HİPERTANSİYONUNDA SİLDENAFİL'İN YARARLI ETKİLERİNDE HİDROJEN SÜLFÜRÜN ROLÜ VAR MI? 2018-079 DOÇ. DR. GÜLNUR SEVİN, E.Ü. ECZACILIK FAK. FARMAKOLOJİ AD. 60 WA
LH19014 ENDOJEN H2S (HIDROJEN SÜLFÜR) OLUŞUMUNU HEDEFLEYEN ILAÇ ADAYI MOLEKÜLLERININ SENTEZI, VASKÜLER TONUS VE H2S OLUŞUMU ÜZERINDEKI ETKILERININ ARAŞTIRILMASI 2019-009 Prof. Dr. Günay Yetik ANACAK, E.Ü. ECZACILIK FAK.  FARMAKOLOJİ AD.  60 WA
LH19015 DENEYSEL PERİNATAL ASFİKSİ MODELİNDE  HUMİK ASİDİN NÖROPROTEKTİF ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2019-011 Doç. Dr. Nail Özdemir, SBÜ İzmir Tepecik Eğit ve Araş. Hast. Beyin ve Sinir Cer. Kliniği 28 WA
LH19016 DENEYSEL KARBAPENEMAZ ÜRETEN KLEBSİELLA PNEUMONİA SEPSİSİ MODELİNDE, KOLİSTİN VE MEROPENEM MONOTERAPİSİ İLE MEROPENEM/ERTAPENEM KOMBİNASYONUNUN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 2018-042 Doç. Dr. Alpay ARI, SBÜ Bozyaka EAH, Enfeksiyon Hast Kliniği  40 WA
LH19017 DİYABETİK RATLARDAKİ AÇIK KIRIK MODELİNDE YARA KAPATILMASI ZAMANLAMASININ KIRIK İYİLEŞMESİNE ETKİSİ 2017-122 Doç. Dr. Levent Küçük, EÜTF Ortopedi ve Travmatoloji ABD 60 WA
LH19018 KAİNİK ASİT İLE OLUŞTURULMUŞ EPİLEPSİ MODELİNDE SİNAPTİK VEZİKÜL 2 GLİKOPROTEİN AİLESİ İZOFORMLARININ BİYOBELİRTEÇ OLMA POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ 2019-003 Prof. Dr. Eser Öz Oyar, İKÇÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji AD 40 WA ERKEK
LH19019 KRONİK EKSİTOTOKSİSİTE MODELİNDE RESVERATROL VE MYRİCETİN’İN MEMBRAN LİPİD PROFİLİ ÜZERİNE ETKİLERİ 2019-010 Doç. Dr. Vedat EVREN, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD 12 SD
LH19020 DENEYSEL HAYVAN MODELİNDE KÜNT UÇLU TRANSFORAMİNAL İĞNE (CD NEEDLE®) İLE KESKİN UÇLU İĞNELERİN ORGAN HASARI OLUŞTURMA POTANSİYELLERİNİN  2018-032 Prof. Dr. Can Eyigör, EÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 8 Tavşan
LH19021 HİDROKSİAPATİT KEMİK ÇİMENTO VE GLASS İONOMER KEMİK ÇİMENTONUN FASİYAL SİNİR FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN VE TEMPORAL FASYA GREFTİ İLE KORUMANIN  ELEKTROFİZYOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI: DENEYSEL ÇALIŞMA 2018-127 Doç.Dr. Abdülkadir İmre, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi AD 60 SD dişi