EGE ÜNİVERSİTESİ

EGEHAYMER - Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Araştırma Projeleri

Araştırma ismi Yürütücü Proje Desteği Adet ve cinsiyet Tür ve Irk
Ratlarda mental sinir hasarının tedavisinde farklı santirifüj değerleri ile elde edilen  trombositten zengin fibrinin (PRF)  etkilerinin histolojik olarak incelenmesi Prof.Dr. Nergiz YILMAZ, İzmir Katip Çelebi Üniv. Diş Hekimliği Fak. İKÇÜ Bap 15D 15E WA
Basınç Ülserlerinin İyileşmesinde Baobab, Kekik ve Nar Çekirdeği Yağı Uygulamasının Etkinliğinin İncelenmesi Prof.Dr.Fisun Şenuzun Aykar, E.Ü. Hemşirelik Fak.İç Hast. Hemşireliği AD yok 11D 10E WA
Demir Oksit (Fe3O4) Nanopartikül ve Grafen Katkılı Kendiliğinden Dizilen Peptid Doku Mühendisliği Ürünlerinin İn vitro ve İn vivo Parkinson Hastalığı Modellerinde Nörorejeneratif Etkisinin İncelenmesi Yrd.Doç.Dr. Aylin ŞENDEMİR ÜRKMEZ,E.Ü. Mühendislik Fak. Biyomüh. Böl   111 WA
Meme Kanserine Karşı Her2/neu Antijeni ve Saponin Adjuvanı İçeren Aşı Kombinasyonunun Geliştirilmesi Prof. Dr. İsmail KARABOZ, EÜ Fen Fak, Biyoloji Bölümü EÜ BAP 55 BC
Kızılçam Kabuğundan Elde Edilen Ekstre İle Tekstil Esaslı Yara Örtüleri Tasarlanması Ve Karakterizasyonu Prof. Dr. Necdet SEVENTEKİN, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği   12D 12E WA
Streptozotosin (Stz) İle İndüklenmiş Sıçanlarda Deneysel Diyabetik Yara Modelinde Allicin Uygulamasının Yara İyileşmesine Etkisi: İn Vivo Çalışma Prof. Dr. Necdet SEVENTEKİN, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği EÜ ÖYP 55 WA
Siklofosfamid ile sistit oluşturulan sıçanların detrusor düz kasında karbakol ile elde edilen kasılma yanıtlarında hücre içi kalsiyum konsantrasyonundaki değişiminin incelenmesi Doç. Dr. Yasemin Eraç, EÜ Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AD Hacettepe Bap 15D WA
Manyetik Rezonans Görüntülemede Kullanılan Gadolinyum İçeren Konstrast Maddelerin Beyin Ve Dolaşımdan Uzaklaştırılması Uzman Dr.Türker ACAR Sağlık Bil. Üniv. Bozyaka Eğitim ve Araş.Hast.Radyoloji Böl. yok 32E WA
Postnatal Sıçan Epilepsi Modellerinde Maternal Stresin Epileptojenez ve Öğrenmeye Etkisi Prof. Dr. Meral BAKA, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD.   6 gebe ve yavruları WA
Sıçanlarda Maternal Uygulanan Valproik Asit ve Triphenyl Fosfitin Yetişkin Yavrularda Yapısal ve Davranışsal Sonuçlarının Karşılaştırılması Prof. Dr. Meral BAKA, E.Ü. Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD.   10 gebe WA
Tavşanlarda Östrojen ve Progesteronun Özofagus Epiteline Etkilerinin Araştırılması Prof. Dr. Serhat BOR, EÜ. Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD   10 gebe YZ
Kalvaryumda kritik boyutlu defekt oluşturulan ratlarda trombositten zengin fibrinin kemik iyileşmesi üzerindeki etkilerinin histolojik olarak incelenmesi. Yrd. Doç. Dr. Nihat Laçin,İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerr.ABD   20 WA
İçme suyunda kronik nikotin uygulamasının sıçan beyninde mezokortikolimbik sistem yapılarında ifade edilen Nöropeptid Y mRNA’sına etkileri Prof. Dr. Lütfiye Kanıt,E.Ü.T.F.  Fizyoloji  AB.D.   60 SD
Rat kalvaryumlarında oluşturulan kritik boyut defektlerine yerleştirilen kemik greftine enjekte edilebilir  trombositten zengin fibrin (i-PRF) ilavesinin yeni kemik oluşumuna etkilerinin histolojik olarak incelenmesi. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AKÇAY,İKÇÜ Diş Hekimliği Fak. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi ABD   20 WA
Win 55 212-2’nin santral sinir sistemine olan etkilerinin Manyetik Rezonans Görüntüleme ile gösterilmesi Uzm.Dr. Türker ACAR, SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü.   18 WA
WIN 55,212-2’nin beyin, kalp, karaciğer, böbrek ve dalak dokularındaki etkilerinin histolojik incelemesi Prof. Dr. Lokman ÖZTÜRK, EÜTF Anatomi Anabilim Dalı   18 WA
Ratlarda mental sinir hasarının tedavisinde sistemik olarak uygulanan Curcuma Longa ve Metilprednisolon 'un etkilerinin histolojik olarak incelenmesi Yrd. Doç. Dr. Nihat Laçin, İKÇÜ Diş Hekimliği Fak. Ağız Diş ve Çene Cerrahi AD   30 WA
Sıçan Nöropatik Ağrı Modelinde Nöroinflamasyonda Aracı Süreçler Ve Tofasitinibin Bu Süreçler Üzerine Etkileri Prof. Dr. Sibel GÖKSEL, EÜ Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji ABD   110 WA
Testiste Deneysel Torsiyon/Detorsiyon Sonucu Oluşturulmuş İskemi/Reperfüzyon Hasarında Ganoderma Lucidum İle Yönlendirilmiş Kök hücre’nin İyileştirici Etkisi Yrd. Doç. Dr. Fatma ŞİMŞEK, İKÇÜ Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji A.D.   40 WA
Serbest dolaşan kümes hayvanlarından izole edilen Toxoplasma gondii suşlarının genetik çeşitliliğin araştırılması ve toxoplasmosis seroprevalansı Prof. Dr. Yüksel GÜRÜZ Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı   560 Swiss Webster
Deneysel spinal travma modelinde humik asidin spinal kord hasarı ve oksidan/antioksidan seviyeleri üzerindeki etkinliği Doç. Dr. Nail Özdemir, SBÜ Tepecik Eğ. ve Araş. Has. Nöroşirürji Kliniği   28 WA
Sıçanlarada Oluşturulan Prenatal Stres Modelinde Alzheimer Hastalığının Patojenezi Ve Nöroplastisite İle İlişkili Moleküler Mekanizmaların Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Ezgi TURUNÇ İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fak. Biyokimya A.D   18 SD
Subkronik Sodyum Florür Toksisitesinin Ratlarda Nörolojik Gelişim,Öğrenme Kapasitesi Ve Dokulardaki Histopatolojik Etkilerinin Değerlendirilmesi, Asetilkolin Esteraz, Süperoksit Dismutaz Ve Katalaz Enzim Aktivitelerine Etkisinin İncelenmesi Prof. Dr. Ali Rıza ALPÖZ, EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti ABD   24 WA
Deneysel Sıçan Modelinde Telosit Morfolojisindeki Değişikliklerin İncelenmesi Doç. Dr. Özlem YILMAZ, Ege Ün. Tıp Fak. Histoloji Embriyoloji AD   64 SD
Deneysel Hayvan Modelinde Künt Uçlu Transforaminal İğne (CD Needle®) İle Keskin Uçlu İğnelerin Organ Hasarı Oluşturma Potansiyellerinin  Prof. Dr. Can Eyigör, EÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı   8 YZ
Endoskopik Kulak Ameliyatlarında Endoskop Isısının Fasial Sinir Ve Kohlea Üzerine Etkilerinin Histopatolojik Olarak İncelenmesi Uzman Dr. İsa Kaya  EÜTF Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD   10 YZ
Yeni Zelanda Tavşanlarında Post Partum Dönemde Entansif Ritmin Suni Tohumlama ve Elde Çiftleştirme Metodları Açısından Değerlendirilmesi Doç. Dr. Halit KANCA, AÜ Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji ABD   80 YZ
Tavşanlarda Yem Kısıtlamasının Performans, Bazı Kan, Organ ve Kemik Parametreleri Üzerine Etkileri Prof. Dr. Figen KIRKPINAR, E.Ü.Z.F Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme A.B.D.   90 YZ
Sıçanlarda Yem Kısıtlamasının Performans, Bazı Kan, Organ ve Kemik Parametreleri Üzerine Etkileri Prof. Dr. Figen KIRKPINAR, E.Ü.Z.F Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme A.B.D.   30 WA
         
Corm2 Molekülünün Penil Dokuda Vasküler Tonus Üzerine Etkisi Doç. Dr. Gönen ÖZŞARLAK SÖZER, E.Ü. Eczacılık Fak. Farmakoloji A.B.D.   40E SA
İlaç ve Diğer Kimyasallara Bağlı Toksisitede Mitokondrinin Rolü Prof.Dr. Hilmi Orhan, EÜ Eczacılık   33 WA
Enfekte Basınç Ülserinin İyileşmesinde Soğuk Atmosferik Plazma Uygulamasının Etkinliğinin İncelenmesi Araş.Gör.Dr. Ayşe AKBIYIK, Katip Çelebi Üni. Sağ. Bil. Fak. Hemşirelik Böl.      
POLİKİSTİK OVER SENDROMU OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA D VİTAMİNİ İLE KOMBİNE EDİLEN ARONİA MELANOCARPA'NIN OVARYUM DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİNİN ULTRASTRÜKTÜREL VE HİSTOPATOLOJİK İNCELENMESİ Doç. Dr. Selen BAHÇECİ, E.Ü. Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji   35 WA
THYMBRA SİNTENİSİİ SUBSP. İSAURİCA'NIN (KARA KEKİK) MEME KANSERİ OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA İN VİVO ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öğr. Gör. Dr. Ayberk OKTAY, E. Ü. Laboratuvar Hayvanları UAM.   21 SD
VAJİNAL KANDİDİYAZİS TEDAVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE SICAK ERİYİK EKSTRÜZYON VE ENJEKSİYON KALIPLAMA YÖNTEMLERİ KULLANILARAK HAZIRLANAN VAJİNAL İMPLANT SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE İN VİTRO - İN VİVO DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr. Işık ÖZGÜNEY, E.Ü. Eczacılık Fakültesi   28 YZ
Sıçan Nöropatik Ağrı Modelinde Siyanokobalamin ve Siyanokobalamin + Morfin etkilerinin Trombospondin 4(TSP4) Doku Düzeyi ile İlişkisi Prof. Dr. Aytül ÖNAL, E.Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmkoloji ABD.   132 WA
ARAGOZ JEL ENJEKSİYONUYLA OLUŞAN ARTERİYEL OKLÜZYONUN VİTAMİN C İLE TEDAVİSİ Prof.Dr. Ufuk BİLKAY   36 WA
Biyoreaktörde Elde Edilmiş ve Omentum İmplantasyonu ile Damarlandırılmış Hibrit Doku Mühendisliği Ürünlerinde Kordon Kanı Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Uzun Boşluklu Özefageal Defektlerin Rejenerasyonuna Etkisinin İncelenmesi Uzm.Dr. Emre Divarcı Tübitak 64 YZ
DOKSORUBİN İLE İNDÜKLENEN SIÇAN NEFROTOKSİSİTE VE KARDİYOTOKSİSİTE MODELİNDE FLUVASTATİNİN OLASI KORUYUCU VE TEDAVİ EDİCİ ETKİLERİNİN HİSTOKİMYASAL VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Dr. Fatih OLTULU   50 SD