Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

EGEHAYMER - Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Araştırma Projeleri

 

 

MERKEZ NO ARAŞTIRMA İSMİ ETİK NO YÜRÜTÜCÜ
LH20001 DEKSMEDETOMİDİN, FENTANİL VE KLONİDİNİN ANTİNOSİSEPTİF ETKİSİNİN SIÇANLAR ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI 2018-033 Prof. Dr. Eser ÖZ OYAR,İKÇÜ Fizyoloji Anabilim Dalı
LH20002 99MTC İLE İŞARETLİ MADECASSOSİDE VE MADECASSOSİDE-L-DOPA KONJUGATININ SENTEZİ VE PARKİNSON HASTALIĞININ TEŞHİSİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İN VİTRO / İN VİVO YÖNTEMLERLE TESPİTİ 2016-110 Prof. Dr. Fazilet Zümrüt BİBER MÜFTÜLER, E.Ü. Nükleer Bil.Enstitüsü
LH20003 LACTOCOCCUS GARVİEAE SUŞLARININ SEROTİPLENDİRİLMESİ 2016-075 Prof. Dr. Haşmet Çağırgan,E.Ü. Su ürünleri Fakültesi Hastalıklar ABD
LH20004 TATLI SU ORTAMINDA LEVREK (DICENTRARCHUS LABRAX L., 1758) YAVRULARININ FARKLI PROTEİN VE YAĞ ORANLARINDA YEMLERLE BESLENMELERİNİN GELİŞİM PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİLERİ 2016-116 Prof.Dr. Ali Yıldırım KORKUT, E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Böl.
LH20005
DENEYSEL SEPSİS MODELİNDE TROİD FONKSİYONLARININ VE TROİD HİSTOLOJİK YAPISININ NEKROPİTOZ ÖZELİNDEARAŞTIRILMASI
2018-036 Prof. Dr. İlkin çankayalı-EÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD
LH20006 SIÇANLARDA STANDART VEYA ISITILMIŞ-NEMLENDİRİLMİŞ CO2 İNSÜFLASYONLARI İLE OLUŞTURULAN YÜKSEK VE DÜŞÜK BASINÇLI PNEMOPERİTONYUM MODELLERİNDE DOKULARDA OLUŞAN HİSTOPATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ   Doç. Dr. İlkben Günüşen, EÜTF Anestezi ve  Reanimasyon AD
LH20007 FARKLI PROTEİN İÇERİKLERİ YEMLERİN FARKLI STOKLAMA YOĞUNLUKLARINDA LAHOS (EPİNEPHELUS AENEUS L.1758) BALIKLARININ BÜYÜME VE GELİŞİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 2019-113 Dr. Öğr. Üyesi Kutsal GAMSIZ, E.Ü. Su Ürünleri Fak.Yetiştiricilik Böl.    
LH20008 PARKİNSON MODELİ OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA OZON TEDAVİSİNİN ETKİSİNİN BİYOKİMYASAL BİYOBELİRTEÇLER İLE ARAŞTIRILMASI 2018-094 Prof. Dr. Yasemin AKÇAY, E.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD
LH20009 SENTİNEL LENF NODUNUN TESPİTİNDE KULLANILACAK YENİ BİR RADYOFARMASÖTİK GELİŞTİRİLMESİ AMACI İLE İNSAN SERUM ALBUMİNİ-İSOSULFAN MAVİSİ KOMPLEKSİNİN NANOKOLLOİD FORMÜLASYONUNUN HAZIRLANMASI, RADYOİŞARETLENMESİ VE RADYOİŞARETLİ FORMÜLASYONUN GÖRÜNTÜLEME POTANSİYELİNİN İN VİVO ÇALIŞMALAR İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 2016-066 Doç. Dr. Derya İlem ÖZDEMİR, E.Ü., Eczacılık Fakültesi Radyofarmasi ABD
LH20010 PLAZMA ILE İŞLENMİŞ SERUM ILE YAPILAN PERITONEAL IRRIGASYONUN SIÇANLARDA DENEYSEL PERITONIT MODELI ÜZERINE ETKILERI 2019-034 Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Onur ÖZTAN, İKÇÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
LH20011 WİSTAR ALBİNO TÜR RATLARDA DENEYSEL  BATIN İÇİ ADEZYON MODELİNDE LYCOPENE(LİKOPEN)  ÜRÜNÜNÜN  OLASI TEDAVİ EDİCİ ETKİLERİNİN HİSTOLOJİK PARAMETRELER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 2017-011 Prof. Dr. Coşan TEREK
LH20012 RAT İSKEMİK YARA MODELİNDE BALIK PULUNDAN ELDE EDİLEN JELATİN UYGULAMASININ YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2018-102 Prof.Dr.Fisun ŞENUZUN AYKAR, EÜ Hemşirelik Fak. İç Has. Hemşireliği AD
LH20013 NIKOTIN TERCIH EDEN SIÇAN SOYLARI VE KONTROLLERINDE EMPATI BENZERI DAVRANIŞIN INCELENMESI(INVESTIGATION OF EMPATHY-LIKE BEHAVIOR IN NICOTINE PREFERRED RATS LINE AND CONTROL) 2019-059 Prof. Dr.Lütfiye Kanıt, EÜTF Fizyoloji AD
LH20014 İN-VİTRO SİSPLATİN STRESİNE MARUZ BIRAKILAN BÖBREK MİKROÇEVRESİ İLE İNDÜKLENEN WHARTON JELİ KAYNAKLI MEZENKİMAL KÖK HÜCRE EKSOZOMLARININ SİSPLATİN NEFROTOKSİSİTESİ ÜZERİNE İYİLEŞTİRİCİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 2020-010 Prof. Dr. Eser ÖZ OYAR,İKÇÜ Fizyoloji Anabilim Dalı
LH20015 İNTRATEKAL VANKOMİSİNİN NÖROTOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI: DENEYSEL ÇALIŞMA 2019-055 Op.Dr.Mahmut Çamlar, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği
LH20016 DENEYSEL YANIK MODELINDE TOPIKAL PROPOLIS UYGULAMASININ YANIK İYILEŞMESINE ETKISI 2019-048 Doç. Dr. Figen YARDIMCI,E.Ü. Hemşirelik Fak. Çocuk Sağlığı ve Has. Hemşireliği A.D
LH20017 DENEYSEL PREEKLAMPSİ SIÇAN MODELİNDE APELİN UYGULAMASININ YENİDOĞANLARDA NÖROGENEZ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 2020-018 Prof. Dr. Ayşegül UYSAL
LH20018 KEMİK REJENERASYONU VE REKONSTRÜKSİYONUNDA YENİ NESİL TROMBOSİT KONSANTRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2019-101 Prof. Dr. Tayfun GÜNBAY,EÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD
LH20019 FAREDE BLEOMİSİN İLE OLUŞTURULAN DENEYSEL AKCİĞER FİBROZİS MODELİNE KARŞI SİKLOASTRAGENOL MOLEKÜLÜNÜN 3,4-LAKTO TÜREVİNİN (3,4-LAKTO SİKLOASTRAGENOL) PROTEKTİF ETKİSİNİN İNCELENMESİ 2019-049 Prof. Dr.Yiğit UYANIKGİL, E.Ü. Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji AD
LH20020 KETOJENİK BESLENMENİN KOLON ANOSTOMOZU VE KARIN ÖN DUVARINDAKİ İYİLEŞMENİN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ 2020-045 OP. DR. EZGİ ALTINSOY MANİSA ŞEHİR HASTANESİ              
LH20021 SIÇANLARDA DEXMETEDOMİDİN VE KSİLAİNİN FENTANİLİN ANELJEZİK ETKİSİ VE FENTANİL TOLERANSI ÜZERİNE ETKİSİ 2020-053 PROF. DR. AHMET KOYUKATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. FİZYOLOJİ ABD.
LH20022 99MTC İLE İŞARETLİ METOTREKSAT YÜKLÜ KİTOZAN NANOPARTİKÜLLERİNİN TÜMÖR ODAKLARINI GÖRÜNTÜLEYEBİLME POTANSİYELİNİN İN VİVO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 2020-004 E.Ü. Eczacılık Fak. Radyofarmasi ABD Doç. Dr. Derya İlem-Özdemir
LH20023 EZİLME TİPİ MENTAL SİNİR HASARI OLUŞTURULAN RATLARDA SİSTEMİK OLARAK UYGULANAN METİLPREDNİSOLON VE B12 VİTAMİNİNİN SİNİR REJENERASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN HİSTOPATOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ. 2020-007 Dr.Öğr.Üyesi Nihat Laçin İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi 
LH20024 YENİ SENTEZLENEN 1,4 DİHİDROPİRİDİN TÜREVİ BİLEŞİKLERİN L-TİPİ KALSİYUM KANAL BLOKAJI AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ 2020-087 Prof. Dr. Günay Yetik Anacak, EÜ Eczacılık Fak. Farmakoloji ABD.
LH20025 BİOMUD ALKOLLÜ ANTİBAKTERİYEL EL SIVISI ADLI ÜRÜNÜN DERİ İRRİTASYON YAPMA ETKİSİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 2020-096 Öğr. Gör. Dr. Çinel KÖKSAL KARAYILDIRIM, EÜ EGEMİKAL
LH20026 NOVA L DEZENFEKTANI/ 1 ADLI ÜRÜNÜN DERİ İRRİTASYON YAPMA ETKİSİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 2020-093 Öğr. Gör. Dr. Çinel KÖKSAL KARAYILDIRIM, EÜ EGEMİKAL
LH20027 ALCOHOL SWAP MENDİL ADLI ÜRÜNÜN DERİ İRRİTASYON YAPMA ETKİSİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 2020-095 Öğr. Gör. Dr. Çinel KÖKSAL KARAYILDIRIM, EÜ EGEMİKAL
LH20028 EFECTO EFEX HS ADLI ÜRÜNÜN DERİ İRRİTASYON YAPMA ETKİSİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 2020-094 Öğr. Gör. Dr. Çinel KÖKSAL KARAYILDIRIM, EÜ EGEMİKAL
LH20029 NİKOTİN TERCİH EDEN VE ETMEYEN SIÇAN SOYLARINDA LOKOMOTOR AKTİVİTENİN ARAŞTIRILMASI 2020-025 Prof. Dr. Lütfiye KANIT
LH20030 RATLARDA MENTAL SİNİR HASARININ TEDAVİSİNDE SİSTEMİK OLARAK UYGULANAN KOLEKALSİFEROLÜN (VİTAMİN D3, AKTİF FORM) VE VİTAMİN B KOMPLEKSİNİN (B1,B6,B12) ETKİLERİNİN HİSTOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ 2020-023 Prof.Dr. Nergiz YILMAZ, İKÇÜ Diş Hekimliği Fak. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi AD
LH20031 PURE DERM ADLI ÜRÜNÜN DERİ İRRİTASYON YAPMA ETKİSİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 2020-104 Öğr. Gör. Dr. Çinel KÖKSAL KARAYILDIRIM, EÜ EGEMİKAL
LH20032 EUROSEPT-TE-M ADLI ÜRÜNÜN DERİ İRRİTASYON YAPMA ETKİSİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 2020-106 Öğr. Gör. Dr. Çinel KÖKSAL KARAYILDIRIM, EÜ EGEMİKAL
LH20033 FONKSİYONEL KALP YAMASI 2020-100 Uzm. Biyokimyager Gülçin ÇİÇEK REZAEI TABAR
LH20034 ASELLÜLER MATRİKS KAPLI NANOFİBRÖZ YAPI İSKELELERİNİN MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN SİNİR HÜCRELERİNE FARKLILAŞMASINA ETKİSİ 2020-011 Bimetron Biyoteknoloji Medikal Elektronik
LH20035 ENJEKTE EDİLEBİLİR TROMBOSİTTEN ZENGİN FİBRİN(İ-PRF) İLAVESİNİN FARKLI PARTİKÜL BOYUTLU KEMİK GREFTLERİNDE ETKİNLİĞİNİN HİSTOLOJİK VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 2020-076 D. Öğr. Üyesi Hüseyin Akçay İKÇÜ Diş Hek. Fak. Ağız Diş ve Çene Cerr. AD
LH20036 HYALURONİK ASİT VE HYALURİNİDAZ ENJEKSİYONUNUN SIÇAN DERİSİ ÜZERİNDEKİ HİSTOLOJİK ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2020-006 Dr.Öğr.Gör. Ersin Akşam (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk E.A.Hastanesi Plastik Cerrahi ABD
LH20037 DİYABETİK YARA İYİLEŞMESİNDE KULANILMAK ÜZERE HÜCRE PENETRASYON PEPTİDİ ARACILI,YENİLİKÇİ NANIKAPSÜLE SİSTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ 2018-107 Araştırma Görevlisi Dr. Gülşah Erel Akbaba, İKÇÜ Ecz. Fak. Farmasötik Biyoteknoloji AD
LH20038 PLASTİK CERRAHİ’DE KULLANILAN YAĞ GREFTİ YAŞAYABİLİRLİĞİNİN BİYOİNFORMATİK YÖNTEMLERLE ANALİZİ 2020-002 Prof. Dr. Urfat NURİYEV, EÜ Fen Fak.Matematik Böl. Bilgisayar Bil. AD.
LH20039 FARKLI YAĞ KAYNAKLARININ PEROKSİT SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ VE OKSİDE OLMUŞ YAĞLARLA BESLENEN TİLAPİA (OREOCHROMİS SPP) BALIKLARININ GELİŞMELERİNİN İNCELENMESİ. 2019-100 Doç. Dr. Aysun KOP, E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü
LH20040 ASPALATHUS LİNEARİS (ROOİBOS) EKSTRAKTININ, SIÇAN TESTİS DOKUSUNDA AKUT DÖNEMDE MELAMİNİN OLUŞTURDUĞU HASAR ÜZERİNE İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİNİN HİSTOLOJİK VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL İNCELENMESİ 2020-008 Prof. Dr. Selen AKYOL, İKÇÜ Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD
LH20041 ENDOMETRİOZİS OLUŞTURULAN RATLARDA NON-TERMAL ATMOSFERİK PLAZMA UYGULAMASININ İYİLEŞTİCİ ETKİSİNİN HİSTOPATOLOJİK VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ 2020-028 Dr. Öğr. Üye. Fatma ŞİMŞEK, İKÇÜTF  Histoloji ve Embriyoloji AD